การประชุมสภา ครั้งแรก

|

                 วันที่ 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก โดยมีนางกฤษดาพันธ์  ลำงาม  ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพีธิเปิดประชุมครั้งแรก  เพื่อแต่งตั้งประธานสภา      รองประธานสภา และเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2565 ต่อไป

โดยมีมติที่ประชุมดังนี้

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

     – นายเดชา  บุญเกิด  หมู่ 3

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

     – นางรัตนา  เพ็ชรมีสุข  หมู่ 8

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

     – นายชาตรี  แสงพุฒ  หมู่ 4