การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งว่าง

|