การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก

|

       ในวันที่ 25 – 26 กรฎาคม 2565 ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก