ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำงบประมาณ 2565

|

นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2565 โดยการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออกตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนภายในตำบลท่าหลวง