นำส่งขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

|

          วันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นำส่งขยะอันตราย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการกำจัดขยะอันตราย ชุมชนอย่างปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯและรับขยะอันตรายฯ ไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สนามกีฬาทุ่งบูรพา อุบลราชธานี