บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2565

|