บันทึกรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ประจำ 2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565

|