ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลท่าท่าหลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กสรบริหารส่วนตำบลตำบลท่าหลวง แทนตำแหน่งที่ว่าง

|