ประชาสัมพันธ์การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือที่อื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ

|