ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

|

                         เมื่อวันที่  7 เมษายน  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นำโดย นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมด้วยคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย  สัดส่วนประชาคมระดับตำบล  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

                จากการประชุมร่วมได้ผลสรุป คือ เพื่อให้การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ข้อ ๒๒ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะนำผลสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ต่อไป