รอบรู้สาระ “เลือกตั้งท้องถิ่น”คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

|