รายงานแสดงผลการดำเนินงานรับ-จ่าย (ไตรมาส ๓ /๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

|