โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

|

        ในวันที่  11  เดือน สิงหาคม  2565 นายประกิจ บุญพรม พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้างพร้อมทั้ง อถล.ดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2565  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนภายในตำบลท่าหลวงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ ประกอบกับกรมส่งเสริมการรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้  โดยรณรงค์ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธาณะ และพื้นที่อื่นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม