แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

|