โครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำงบประมาณ 2565

|

               ในวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง   นายประกิจ บุญพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มอบให้สำนักปลัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลท่าหลวง