Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สภาพภูมิอากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

004989
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
7
8
38
4846
357
345
4989

Your IP: 54.166.130.157
Server Time: 2018-10-24 04:35:12

พันธกิจ


พันธกิจ  (mission) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร

. ส่งเสริมอาชีพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล  พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว

๕. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล 

๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 


 

วิสัยทัศน์

 

 

" ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมอาชีพประชาชน  พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"
ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

TraTaLuangPNG

มีตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมสองวง โดยมีรูปนกหงส์อยู่ตรงกลางด้านบน มีรวงข้าวอยู่ตรงกลางด้านล่าง แต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

 

นกหงส์ หมายถึง มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตำบลท่าหลวง พื้นที่นั้นมีก้อนหินลักษณะคล้ายกับนก ชาวบ้านได้เรียกขานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า นกหงส์หิน และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่า ภูนกหงส์

รวงข้าว หมายถึง อาชีพดั้งเดิมซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

เราจึงได้นำสัญญาลักษณ์ นกหงส์ และรวงข้าว มาเป็นสัญญาลักษณ์ประจำตำบลท่าหลวง

 

ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีและความเข้มแข็ง ซึ่งนำพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

 

สีประจำตำบล คือ สีฟ้า ขาว


สีฟ้า หมายถึง ความรุ่งเรืองและความมั่นคง

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

 

 


 

คำขวัญของตำบลท่าหลวง

 

 

ดินแดนป่าอุดม  ชื่นชมธรรมชาติ

ภาพวาดภูโลง  ภูนกหงส์ภูพระ

สูงสง่าภูผาผึ้ง  งามซึ้งผ้ากาบบัว

ประวัติความเป็นมา


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


        ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในขณะนั้นเป็นสภาตำบลท่าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใจเด็ด ทาคำ กำนันตำบลท่าหลวง เป็นประธานบริหารรุ่นแรก ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านเพียง ๘ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีก ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็น ๙ หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการย้ายมาอยู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลท่าหลวงและได้มีการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยมีนายสุดที อินสุวรรณ เป็นประธานบริหาร และมีนายทวี จรลี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงคณะแรก

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายใจคม แถมวัน เป็นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายมะลิ สิงห์กล้า เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายเส่ง ก้อนศิลา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายศรีไค อัมภรัตน์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีการประชุมสภาและประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบราชธานี

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายประสงค์ วังคำลุน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนางสาวทองใบ โพธิ์ศรี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

รายชื่อประธานกรรมการบริหาร / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน

 

๑. นายใจเด็ด ทาคำ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

๒. นายสุดที อินสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

๓. นายใจคม แถมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๔. นายเส่ง ก้อนศิลา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

๕. นายประสงค์ วังคำลุน พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน