Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สภาพภูมิอากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

003809
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
47
13
88
3591
297
403
3809

Your IP: 54.196.38.114
Server Time: 2018-07-18 18:04:34

พันธกิจ


พันธกิจ  (mission) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร

. ส่งเสริมอาชีพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล  พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว

๕. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล 

๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 


 

วิสัยทัศน์

 

 

" ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมอาชีพประชาชน  พัฒนาคนสู่เทคโนโลยี"
ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

TraTaLuangPNG

มีตราสัญลักษณ์ เป็นรูปวงกลมสองวง โดยมีรูปนกหงส์อยู่ตรงกลางด้านบน มีรวงข้าวอยู่ตรงกลางด้านล่าง แต่ละส่วนของสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

 

นกหงส์ หมายถึง มีภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตตำบลท่าหลวง พื้นที่นั้นมีก้อนหินลักษณะคล้ายกับนก ชาวบ้านได้เรียกขานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า นกหงส์หิน และได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่า ภูนกหงส์

รวงข้าว หมายถึง อาชีพดั้งเดิมซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

เราจึงได้นำสัญญาลักษณ์ นกหงส์ และรวงข้าว มาเป็นสัญญาลักษณ์ประจำตำบลท่าหลวง

 

ความหมายโดยรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

หมายถึง ประชาชนในพื้นที่มีความสามัคคีและความเข้มแข็ง ซึ่งนำพาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

 

สีประจำตำบล คือ สีฟ้า ขาว


สีฟ้า หมายถึง ความรุ่งเรืองและความมั่นคง

ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

 

 


 

คำขวัญของตำบลท่าหลวง

 

 

ดินแดนป่าอุดม  ชื่นชมธรรมชาติ

ภาพวาดภูโลง  ภูนกหงส์ภูพระ

สูงสง่าภูผาผึ้ง  งามซึ้งผ้ากาบบัว

ประวัติความเป็นมา


ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง


        ปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ รูปแบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ในขณะนั้นเป็นสภาตำบลท่าหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลท่าหลวง บ้านท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายใจเด็ด ทาคำ กำนันตำบลท่าหลวง เป็นประธานบริหารรุ่นแรก ซึ่งมีจำนวนหมู่บ้านเพียง ๘ หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ มีการแยกหมู่บ้านออกมาอีก ๑ หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็น ๙ หมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ ได้มีการย้ายมาอยู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลท่าหลวงและได้มีการยกฐานะจากสภาตำบล เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยมีนายสุดที อินสุวรรณ เป็นประธานบริหาร และมีนายทวี จรลี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงคณะแรก

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายใจคม แถมวัน เป็นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายมะลิ สิงห์กล้า เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายเส่ง ก้อนศิลา เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนายศรีไค อัมภรัตน์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีการประชุมสภาและประชาคมหมู่บ้านเพื่อหาสถานที่ในการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบราชธานี

 

        ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน มีการเลือกตั้งใหม่ มีนายประสงค์ วังคำลุน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และมีนางสาวทองใบ โพธิ์ศรี เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

 

รายชื่อประธานกรรมการบริหาร / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ถึงปัจจุบัน

 

๑. นายใจเด็ด ทาคำ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓

๒. นายสุดที อินสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗

๓. นายใจคม แถมวัน พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๔. นายเส่ง ก้อนศิลา พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕

๕. นายประสงค์ วังคำลุน พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน