Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สภาพภูมิอากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

003800
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
38
13
79
3591
288
403
3800

Your IP: 54.196.38.114
Server Time: 2018-07-18 18:00:19

พันธกิจ


พันธกิจ  (mission) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร

. ส่งเสริมอาชีพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล  พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว

๕. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล 

๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน