Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

008557
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
26
24
87
8291
491
1025
8557

Your IP: 54.146.227.92
Server Time: 2019-02-20 08:02:16

พันธกิจ


พันธกิจ  (mission) 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๒. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร

. ส่งเสริมอาชีพ  ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคม  สร้างความเข้มแข็งชุมชน  รักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล  พัฒนาสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล  และให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการท่องเที่ยว

๕. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตำบลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยภายในตำบล 

๖. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน