แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน-โรงเรียนบ้านเทวัญ 4
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ สายบ้านนางหลวย พงษ์พันธ์ 5
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านแก้งอะฮวน สายเลียบวัด 5
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านเทวัญ สายภายในหมู่บ้าน 3
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านแก้งอะฮวนใต้ 6
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านเทวัญ 4
ประกาศ รางานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 5
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด-บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) และโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน (สายหน้าบ้านนางลำไย อิ่มสะอาด) 3
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ถนนลาดยาง) หมู่ที่ 4 สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านท่าหลวง 4
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง-บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) และ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเทวัญ สายหน้ากองทุน - โรงเรียนบ้านเทวัญ 3
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๓ โครงการ 4
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรฯ 16
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 37
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 37
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะโน สายเส้นหมู่ที่ 8 ไปวัดป่าช้า 40
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายทิศตะวันตกวัด - บ้านนางเพ็ญศรี พิมพ์ทอง) 42
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าหลวง สายบ้านท่าหลวง - บ้านคำน้อย (ตำบลตะบ่าย) 43
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 42
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 77
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 72
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2561 70
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 95
ประกาศ แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างแต่ละเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 86
ประกาศ แบบรายงาน แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 215