Get Adobe Flash player

Picture1

นายประสงค์  วังคำลุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

Picture2

นายรัศมี  ธรรมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

005415
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
64
14
124
5160
345
438
5415

Your IP: 54.221.75.115
Server Time: 2018-11-15 17:40:41
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ งบรายงานประจำปี 2560 0
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรับ - จ่าย (ไตรมาส 1/2561) 3
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปี 2560 2
ประกาศ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 7
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ 6
พระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 10
พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานส่วนตำบล 10
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 6
พรบ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) 6
พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 10
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกษณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10
พ.ร.บ. ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 6
ประกาศ แผนติดตามงาน และประเมินผล ครั้งที่ 2 100
แผนพัฒนา 4 ปี 119
แผนป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2561 - 2564 116
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2561 120
ควบคุมภายใน 60 210
ข้อบัญญัติ 2561 116
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1 113